Naše úspěchy

Lidská práva ve zdravotnictví

  • Práva pacientů

2013 | Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, který uznal naše námitky, že odškodnění 150 tisíc korun za neoprávněné odebrání vaječníků bez informovaného souhlasu není dostatečné, bylo naší klientce přiznáno odškodnění dvojnásobné, tedy 300 tisíc korun.

2012 | Dosáhli jsme mimosoudního vyrovnání mezi českou vládou a naší klientkou, která si u Evropského soudu pro lidská práva stěžovala na protiprávní sterilizaci. Součástí dohody bylo kromě odškodnění 10 tisíc eur také přiznání pochybení.

2012 | V naší bezplatné právní poradně pro pacienty jsme zodpověděli jubilejní 3000 dotaz.

2012 | Dívce, kterou znásilnil její gynekolog, jsme pomohli získat odškodné ve výši 100 tisíc korun. Lékař byl pravomocně odsouzen a soud mu nařídil zákaz vykonávat lékařskou praxi.

2011 | Vysoudili jsme odškodné ve výši 100 tisíc korun pro ženu, která rodila doma a jíž zdravotníci pod dohledem přivolané policie nedobrovolně převezli do porodnice. Tím jsme odstartovali sérii bouřlivých diskusí nad problematikou domácích porodů a absencí komunitní péče o rodičky a novorozence.

2011 | Soud zprostil obžaloby matku, která byla trestně stíhána za neočkování dvou svých dětí a také za to, že odmítla do bytu vpustit pracovnice sociálního odboru. Soud akceptoval naši argumentaci, že není-li neočkování přestupkem, nemůže být ani trestným činem.

2010 | Pomohli jsme rodičům, kteří odmítli pokračovat v očkování svého dvouletého syna, tak, že nemusí zaplatit pokutu 10 tisíc korun. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví.

2010 | Naše klientky byly za zásahy do svého těla provedené bez jejich informovaného souhlasu odškodněny částkami 150 a 200 tisíc korun. Byl to první náznak, že soudy začínají brát práva pacientů vážně.

2009 | Zasáhli jsme do případu šikany rodičů novorozence ze strany úředníků. Ti na rodiče poslali policii poté, co se rodiče rozhodli neočkovat svého syna. Po naší intervenci přestala policie věc vyšetřovat.

2008 | Rozjeli jsme projekt bezplatné právní poradny Férová nemocnice, kde pacientům pomáháme znát svá práva.

2007 | Soud prohlásil nedobrovolnou hospitalizaci ženy, která se na nás obrátila s žádostí o pomoc, za nezákonnou.

2006 | Dosáhli jsme velké změny ve zdravotnickém systému: Pacienti získali právo na přístup ke své zdravotnické dokumentaci.

  • Lidé se zdravotním postižením

2012 | Dosáhli jsme velmi důležitých úspěchů u Evropského soudu pro lidská práva. V případu pana Bureše, který se týká nezákonného použití kurtovacích prostředků u člověka s duševním postižením, šlo vůbec o první odsouzení České republiky za ponižující zacházení. Ve druhé případu pana Sýkory soud  kritizoval praxi zbavování způsobilosti k právním úkonům a souhlasu opatrovníka. V obou případech, které přispějí ke změně právních předpisů v Česku, soud přiznal odškodnění ve výši 20 tisíc eur.

2012 | Natočili jsme dokumentární film Ploty o zaměstnávání lidí s postižením, který vznikal v Česku, Anglii, Finku a Nizozemsku.

2012  | Na základě našich argumentů prošel Občanský zákoník úpravami. Nový kodex, který vejde v platnost od roku 2014, již nadále nebude umožňovat, aby soudy zbavovaly způsobilosti k právním úkonům.

2011 | Vysoudili jsme 240 tisíc korun ženám, které byly nezákonně zbaveny způsobilosti k právním úkonům.

2011 | Společně s Centrem advokacie duševně postižených se nám podařilo vysoudit 200 tisíc korun pro ženu, která byla  neoprávněně zbavena způsobilosti k právním úkonům.

2011 | Na základě našeho podnětu soud uznal, že i duševně nemocný má právo účastnit se soudního jednání o vlastním osudu.

2010 | Soud uznal, že žena, jíž se město snažilo zbavit způsobilosti k právním úkonům, má právo žít po svém.

2008 | Přesvědčili jsme Ústavní soud, aby vrátil právní způsobilost a právo na soukromý a rodinný život ženě, jíž byly nezákonně odebrány děti kvůli dluhům.

2008 | Ministerstvo spravedlnosti odškodnilo našeho klienta za pochybení soudů v řízení o způsobilosti k právním úkonům, které trvalo přes dvanáct let. Městský soud v Brně se během něj dopustil celé řady závažných pochybení a porušení práv. Poškozený získal 106 tisíc korun.

  • Protiprávní sterilizace

2011 | Na základě našich argumentů Nejvyšší soud potvrdil, že sterilizaci není možné promlčet.

2007 | Vyhráli jsme další případ nezákonné sterilizace ženy při porodu. Soud poškozené přiznal odškodnění ve výši půl milionu korun.

2005 | Máme první vítězství v případu nucené sterilizace žen: Ostravský soud uznal poprvé v oblasti střední a východní Evropy nárok oběti na spravedlnost.

Práva dětí

  • Školství

2012 | Podařilo se nám začlenit handicapovaného chlapce do běžné základní školy. Žáka odmítli ve 13 školách kvůli jeho diagnostikovanému dětskému autismu s blíže neurčenou mentální retardací a vývojovou dysfázií řečí. Podali jsme stížnost na Ústavní soud proti jednání škol, další škola již chlapce přijala bez problému.

2011 | Získali jsme prestižní cenu Nadace ERSTE za sociální integraci.

2010 | Natočili jsme dokumentární film Školy na férovku o vzdělávání všech dětí v běžných školách bez výjimky.

2008 | Vytvořili jsme Certifikát Férová školakterý je udělován těm základním školám, které podporují inkluzivní vzdělání všech dětí bez výjimky. Ocenění pomáhá zvyšovat kvalitu vzdělávání znevýhodněných dětí.

  • Ohrožené děti

2012 | Ústavní soud nás ustanovil kolizním opatrovníkem dítěte ve sporu jeho rodičů o styk se synem. Opatrovníkem nezletilého v soudním řízení přitom běžně bývají orgány sociálněprávní ochrany dětí. V této věci dal soud ale poprvé přednost Lize jako expertní organizaci, která se tématem dlouhodobě zabývá a do případu může vnést čerstvý pohled.

2011| Přesvědčili jsme soud, aby vrátil rodičům do péče dcery, které více než tři roky žily v ústavu.

2011| Podařilo se nám vrátit otci syna, kterému byla nařízena ústavní výchova poté, co rodina díky otcově úrazu a ztráty zaměstnání přišla o bydlení.

2011| Pomohli jsme vyhrát soudní spor ženě, která žádala o svěření vnuka do pěstounské péče. Sedmiletý chlapec se mohl po více než roce vrátit zpět do rodinného prostředí.

2011| Slavíme další úspěch na mezinárodní úrovni: Výbor OSN pro práva dítěte vyslechl naše kritické připomínky ke stavu práv dětí v České republice a zohlednil je ve svých závěrečných doporučeních.

2007 | Vyhráli jsme soudní spor ženy, jíž byly děti odebrány a umístěny do ústavu z důvodu sociálně nouze rodiny.

Soud prohlásil nařízení ústavní výchovy za neodůvodněné.

2003 | Na základě našeho požadavku začal Výbor OSN pro práva dítěte řešit podobu vyšetřování zneužití pravomoci policie na dětech.

2002 | Výbor OSN pro práva dítěte vyslechl naše připomínky ke stávající situaci v České republice.

Soudnictví a policie

  • Lidskoprávní problémy soudnictví

2009 | Na náš podnět rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti o povinnosti soudů zpřístupnit rozsudky v neuzavřených kauzách.

  • Zneužití moci policie

2012 | Evropský soud pro lidská práva na základě našich argumentů rozhodl o tom, že české orgány nedostatečně prošetřily okolnosti, za kterých v červnu 2002 na policejní stanici v Brně zemřel třiadvacetiletý muž. Soud dospěl k názoru, že došlo k porušení práva na život a přiznal pozůstalým odškodné ve výši 20 tisíc eur.

2012 | Od ledna funguje nezávislý policejní kontrolní orgán, o jehož vznik jsme usilovali již dlouho a který bude nezávisle vyšetřovat trestné činy policistů. V souvislosti s tím vešel v platnost nový zákon o generální inspekci bezpečnostních sborů.

2011 | Krajský soud v Plzni rozhodl, že zásah policie proti účastníkům blokády kácení stromů na Šumavě byl nezákonný.

2010 | Naše další žaloba v rámci případu napadení účastníků taneční akce CzechTek uspěla. Soud rozhodl o odškodnění poškozených, kteří byli protiprávně napadeni policisty.

2008 | V případu romské rodiny napadené policisty v roce 2003 rozhodl soud ve prospěch poškozených. Útočný policista tak musel obětem zaplatit 110 tisíc korun.

2008 | První z našich čtyř žalob v případu tanečního festivalu CzechTek uspěla. Ministerstvo vnitra muselo zaplatit dvěma poškozeným celkem 30 tisíc korun za protiprávní zásah policie.

2004 | Státní zástupkyně nám dala za pravdu v případu zbití dvou cizinců policií.

  • Práva obětí

2007 | Oběť rasově motivovaného útoku, kterou jsme před soudem zastupovali v roce 2003, získala jako kompenzaci 100 tisíc korun.

2005 | Vyhráli jsme případ oběti rasového násilí, které byla přiznána náhrada nemajetkové újmy v penězích. Tento rozsudek byl významným krokem pro účinnější ochranu obětí rasového násilí.

 

Další úspěchy

2004 | Mezinárodní federace pro lidská práva přijala Ligu za člena.

2004 | Zakladatel Ligy Jiří Kopal obdržel cenu Alice Masarykové za výjimečný přínos v oblasti ochrany lidských práv s důrazem na řešení problému policejního násilí, odvahu v boji proti nespravedlnosti i aktivní prosazování otevřené občanské společnosti.