Odvolací soud prohlásil nedobrovolnou hospitalizaci za nezákonnou

23. ledna 2007

MDAC a Liga společně zastupují paní P. v řízení, ve kterém klientka napadla zákonnost nedobrovolného pobytu v psychiatrické léčebně ve středních Čechách. Přestože netrpěla žádnou závažnou duševní nemocí, byla paní P. na začátku roku 2006 z popudu vlastníka jejího bytu držena po dobu několika týdnů v léčebně. Vlastník bytu podal návrh na soudní vystěhování nemovitosti, avšak poté, co byl návrh zamítnut, do bytu vniknul a její osobní věci odstranil. Další soud se zabýval zákonností detence paní P., ale klientka zde byla „zastoupena“ soudním úředníkem, který se s ní nikdy nesetkal. Přestože soud neshromáždil dostatek důkazů, které by prokázaly, že paní P. byla nebezpečná sobě nebo svému okolí, rozhodl, že hospitalizace byla zákonná.

V odvolacím řízení již byla paní P. zastoupena právníky MDAC a Ligy. V listopadu 2006 odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a prohlásil, že paní P. byla v léčebně držena protiprávně. Toto rozhodnutí bylo dnes doručeno MDAC a Lize. Odvolací soud došel k závěru, že když vlastník do bytu obývaného paní P. bez jejího souhlasu vstoupil, klientka byla pravděpodobně rozčilená, ale nebyla nikomu nebezpečná a zákonné podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci tak nebyly splněny.

Právní ředitelka MDAC a advokátka Barbora Bukovská k věci uvedla:
„Vyzýváme nově ustanovenou českou vládu, aby vytvořila a implementovala lepší záruky proti držení a nucené léčbě v psychiatrických institucích. To vyžaduje legislativní změny a mezirezortní postup, který zajistí, že lékaři, soudci i advokáti budou zákony skutečně naplňovat a respektovat osoby s psychiatrickou diagnózou jako držitele lidských práv. Vláda by měla zajistit řádné a nezávislé inspekční návštěvy v uzavřených institucích, aby se předcházelo porušování lidských práv a případná porušení byla řádně prošetřena.“

David Zahumenský, právník MDAC a Ligy, který případ vedl, vybízí české soudy, aby prováděly rozsáhlejší a efektivní přezkum zbavení osobní svobody:
„Soudní přezkum je vysoce formalistický a soudci se příliš spoléhají pouze na názor ošetřujícího lékaře. Doufáme, že případ paní P. povzbudí soudy k tomu, aby se celkově více zabývaly případy, které se před nimi objeví.“

MDAC a Liga budou dále zastupovat paní P. v řízení, kde bude žádat finanční odškodnění za protiprávní držení v léčebně. Proto neuvádíme jméno klientky, soudu ani léčebny.

— Poznámky pro editory —

Tento případ je veden v rámci spolupráce Centra advokacie duševně postižených a Ligy lidských práv. Činnost je kofinancována z prostředků Evropské komise, Open Society Fund Praha a Open Society Institute Budapešť. Plná zodpovědnost za tuto tiskovou zprávu leží na MDAC a Lize; jejich donoři nenesou odpovědnost za jakékoli užití informací v ní obsažených.

Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC) podporuje lidská práva dospělých a dětí s aktuálním či vnímaným mentálním či psychosociálním postižením. Zaměřuje se na oblast Evropy a střední Asie a používá právní nástroje k podpoře rovnosti a sociálního začleňování. MDAC má status přidružené organizace Rady Evropy a je spolupracujícím členem Mezinárodní helsinské federace lidských práv se sídlem ve Vídni. Vizí MDAC je svět, v němž si lidé váží emocionálních, duševních nebo v učení spočívajících odlišností ostatních a respektují autonomii a důstojnost každého jednotlivce.

Liga lidských práv je česká nevládní organizace, která chrání práva dětí, pacientů, obětí rasové diskriminace, policejního a domácího násilí i dalších osob právní cestou. Její vizí je taková společnost, v níž všichni vědí o svých právech a možnosti se jich domoci a takový stát, jehož orgány při své činnosti respektují Listinu základních práv a svobod i závazné mezinárodní úmluvy o lidských právech. Liga je členem Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) založené v roce 1922 v Paříži.

Bližší informace:

David Zahumenský, právník MDAC/Ligy (Česká republika): +420 777 306 906

Barbora Bukovská, právní ředitelka MDAC (Maďarsko): +36 1 413 2730

Mental Disability Advocacy Center

1088 Budapest, Rákóczi út 27/b, Maďarsko

tel: +36 1 413 27 30, fax: +36 1 413 27 39

e-mail: info@mdac.info, web: www.mdac.info

Liga lidských práv

Bratislavská 31, 602 00 Brno, Czech Republic

tel: +420 545 210 446, fax: +420 545 240 012

e-mail: brno@llp.cz, web www.llp.cz