Lize se podařilo na skrytou kameru zachytit případ diskriminace žáků kvůli etnicitě

Leden 2008

Základní škola v Brně podmínečně přijala do první třídy žáka romského původu a nepodmínečně žákyni neromského původu. Lize lidských práv se tuto skutečnost a průběh zápisu podařilo zachytit na skrytou kameru. Snímky dokazující nerovnost zacházení kvůli etnicitě pak odvysílala Česká televize.

Pracovníci Ligy lidských práv se v lednu 2008 rozhodli provést takzvaný situační testing na základní škole v Brně, která se nachází v lokalitě, kde bydlí množství romských rodin. Škola je známá rozšířenou výukou jazyků, na škole se několik romských žáků vzdělává. Před testingem jsme si zajistili skrytou kameru se záznamem zvuku, kterou použili lidé vykonávající testing. Nahrávací zařízení nám zapůjčila Česká televize, která se posléze rozhodla natočené záběry odvysílat v pořadu Kosmopolis (25. 1. 2008). Pořad můžete shlédnout zde.

Romského žáka přijali podmínečně

Na zápis do první třídy se do školy vypravilo nejprve romské dítě se svou zákonnou zástupkyní – babičkou. Tento předškolák nebydlel ve spádové oblasti školy a nebyly u něj zjištěny žádné speciální vzdělávací potřeby. Dítě nepotřebovalo odklad školní docházky.

Že předškolák nebydlí v oblasti, kde se škola nachází, zjistila pedagožka při zápisu samotném. Jeho babičce sdělila, že o této skutečnosti se bude muset poradit s ředitelkou školy. O uvedeném postupu se radila se svým kolegou, který rovněž odkázal na ředitelku. Ta babičce dítěte sdělila, že jej do školy přijímají, ale že může nastat situace, že v případě velkého zájmu dětí ze spádové oblasti budou přednostně přijímat je. Výsledkem tedy bylo podmínečné přijetí žáka, což ředitelka oznámila jeho zákonné zástupkyni pouze ústně, nikoliv písemně, jak vyžaduje tradiční postup.

Neromskou žákyni přijali okamžitě

Jako takzvaného komparátora, díky němuž jsme podnikli srovnávací akci, jsme na tutéž školu vyslali neromského rodiče s dítětem, který zájem o zápis dcery pouze předstíral. I toto dítě pocházelo z nespádové oblasti školy a ani u této předškolačky nebyly zjištěny žádné speciální vzdělávací potřeby. Jediným relevantním rozdílem mezi oběma dětmi byla tedy v této situaci pouze jejich etnicita.

Při zápisu byl rodič této dívky pouze dotázán, kde bydlí, a bez ohledu na skutečnost, že dítě nespadalo do přijímací oblasti školy, a bez upozornění o přednostním přijímání „spádových“ dětí, byl rovnou pozván na první třídní schůzky. Výsledkem bylo nepodmíněné přijetí dítěte na školu.

Na základě toho odvysílala Česká televize pořad Kosmopolis, kde byly použity záběry skryté kamery. O pár dní později obdrželi oba žáci (jak žák se skutečným zájmem, tak žákyně s fiktivním zájmem) rozhodnutí o přijetí na danou základní školu.

V daném případě byly zejména porušeny následující právní předpisy:

  • § 2 odst. 1 zákona 561/2004 Sb.; školského zákona: “… Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana…“,
  • Čl. 1 Listiny základních práv a svobod: „…Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné…“,
  • § 2 odst. 1 zákona 500/ 2004 Sb.; správní řád: “… Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“)…“,
  • a zejména § 7 odst. 1 zákona 500/ 2004 Sb.; správní řád: “… Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou…“

Projekt i dokument byl vytvořen s finanční pomocí Evropské Unie v rámci programu Transition Facility 2005 a v rámci výzvy Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi.