Věc Glor proti Švýcarsku

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Glor proti Švýcarsku je významné zejména svým dopadem na aplikační praxi. Jedná se o první rozhodnutí, kde Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušení zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení. Švýcarsko uplatňovalo zvláštní daňovou povinnost pro osoby zdravotně postižené, které nenastoupí na povinnou vojenskou službu. Soud přímo odkázal na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a aplikoval zásadu přiměřených úprav (reasonable accommodation).

Autor: Mgr. et Bc. Maroš Matiaško

Publikováno: Sbírka rozhodnutí ESLP