„Férová škola“ pro pedagogy

31. ledna 2008

Projekt „Férová škola“ pokračuje v první polovině února dalšími semináři určenými zejména výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům výchovy k občanství, ale také dalším zájemcům z řad pedagogické veřejnosti. Semináře nabízí účastníkům nejen seznámení se s právním výkladem pojmu diskriminace, ale obeznámí je také s možnostmi implementace tohoto tématu do školního vzdělávacího programu a školní výuky.
Školitelé by měli pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se zorientovat v oblasti diskriminace. Poskytnou jim také návod, jak vědomosti a dovednosti týkající se tohoto tématu předat prostřednictvím připravených aktivit žákům tak, aby u nich byly utvářeny a rozvíjeny potřebné klíčové kompetence. Forma zpracování doporučujících metodických materiálů „Férové školy“ je založena především na vlastních prožitcích žáků a modelových situacích.
Semináře připravila Liga lidských práv ve spolupráci s katedrou Sociální pedagogiky a Kabinetem multikulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, v jejíchž prostorách se konají.