První Férové školy jsou na světě

6. října 2009

Praha – 6. října 2009 – Liga lidských práv za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dnes udělila Certifikát Férová škola prvním školám. O tom, které ze škol přihlášených do projektu Férová škola Certifikát dostanou, rozhodovala během roku tříčlenná komise složená z odborníků v oblasti práva a rovných příležitostí ve vzdělávání. Oceněny byly zatím čtyři základní školy, které podporují integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Při návštěvách škol sledovala komise zejména to, jak škola pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jakým způsobem vyučuje multikulturní výchovu, protože právě ta by měla být zaměřena na odstraňování předsudků a intolerance. Certifikát zatím obdržely dvě školy z kraje jihomoravského, Základní škola Kanice a Základní škola Břeclav – Na Valtické, a dvě školy z Pardubicka, Základní škola Moravská Třebová – Palackého 1351 a Základní škola Svitavy – Lačnov.

Právě o této škole komisařka Olga Kusá z Centra pro inkluzivní vzdělávání říká: „Jde o školu v mnoha směrech mimořádnou. Ve vysoké míře vzdělává děti romské menšiny a učitelé tu k žákům přistupují jako k rovnocenným partnerům. Škola má navíc nadstandardně do výuky začleněný předmět etická výchova.“ Základní škola v Moravské Třebové, která oproti lačnovské pracuje s mnohem větším počtem žáků, je zase pedagogicky i materiálně velice dobře připravená na výuku dětí se zdravotními handicapy.

Podobně je tomu i v menší škole v Kanicích, kde komisařky ocenily především mimořádně odborně zdatný a současně lidský přístup k dětem se zdravotním postižením. Tato škola klade zvláštní důraz na vztahy zdravých žáků k nemocným spolužákům. Břeclavská škola pak vyniká zejména snahou zapojit do svých aktivit nejen rodiče vzdělávaných dětí, ale i širší břeclavskou veřejnost.

Podle koordinátorky Lucie Obrovské je možné o Certifikát Férové školy usilovat i v následujícím období: „Naší snahou je i nadále maximálně podporovat rozvoj inkluzivního vzdělávání na základních školách, a to ve všech  regionech České republiky. Věříme, že v budoucnu bude stále více škol sloužit jako příklad pro ty instituce, které zatím mají s dodržováním rovných příležitostí pro všechny děti problémy.“

Bližší informace poskytne:
Lucie Obrovská, koordinátorka projektu Férová škola, +420 777 621 227

Bližší informace o projektu:
Certifikát Férová škola je nástroj, kterým se Liga lidských práv snaží standardizovat podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a inkluzivního vzdělávání v rámci systému českého základního školství. Liga jej vytvořila spolu s renomovanými odborníky v oblasti pedagogiky na základě zkušeností ze zahraničí. Certifikát je udělován těm základním školám, které nabízejí individuální přístup a rovné příležitosti pro všechny děti, snaží se integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dodržují lidská práva. Liga lidských práv chce prostřednictvím Certifikátu zajistit, aby šanci zařadit se do hlavního vzdělávacího proudu a rozvinout svůj plný potenciál dostalo větší množství dětí.

www.ferovaskola.cz