Česká republika práva dětí stále ignoruje

1. června 2011

Ženeva – 1. června – Státní delegace vedená Michaelou Šimůnkovou, zmocněnkyní pro lidská práva, se včera zodpovídala ženevskému Výboru pro práva dítěte OSN z nedostatečného plnění Úmluvy o právech dítěte. Výbor vyjádřil znepokojení nad tím, že Česká republika opakovaně ignoruje v minulosti udělená doporučení. Hlavní výtky se týkaly chybějícího národního akčního plánu pro dodržování dětských práv, absence orgánu zodpovědného za plnění Úmluvy, přetrvávající segregace ve školství a vysokého podílu dětí vyrůstajících v ústavní péči.


Výbor pro práva dítěte, složený z 18 odborníků na dětskou problematiku, je expertním orgánem monitorujícím dodržování Úmluvy o právech dítěte. Státy, které ratifikovaly Úmluvu o právech dítěte, jsou povinny v pravidelných intervalech podávat Výboru zprávy o stavu dodržování dětských práv v dané zemi. Poslední zasedán Výboru, na kterém byla prověřována situace v České republice, se konalo v září 2003. Na tomto zasedání Výbor uložil České republice přes 30 doporučení, většina z nich však zůstala do dnešního dne nesplněna.

Výbor pro práva dítěte byl nečinností ČR nepříjemně překvapen

Nyní se Výbor sešel znovu. 57. zasedání Výboru zahájila delegace z České republiky a byla podrobena více než stovce otázek týkajících se dodržování Úmluvy. Hned zpočátku byl Výbor nemile překvapen zjištěním, že v České republice stále neexistuje jeden stálý orgán, který by koordinoval provádění Úmluvy na celostátní úrovni, a že ani nebyl vytvořen komplexní národní plán činností uvádějící v život všechny zásady a ustanovení Úmluvy. „Představili jste mnoho národních sektorálních politik, tyto politiky se však týkají pouze úzce vymezených oblastí. Jsme znepokojeni, že nejsou nijak vzájemně koordinovány a provázány a nepokrývají všechna práva dětí zakotvených v Úmluvě,“ konstatoval Jean Zermatten, předseda Výboru pro práva dítěte.
Dalším nepříjemným zjištěním byl fakt, že Česká republika nemá ani nezávislý orgán pro kontrolu dodržování Úmluvy, jenž by zároveň prošetřoval jednotlivé stížnosti dětí. Již v minulosti Výbor doporučoval rozšíření mandátu veřejného ochránce práv nebo ustanovení samostatného ombudsmana pro děti.

Segregaci dětí chce stát řešit proškolením pedagogicko-psychologických pracovníků

Mnoho otázek bylo věnováno problematice přetrvávající segregace ve školství. Liga lidských práv na tento problém upozornila ve své stínové zprávě, kterou Výboru představila na jednání v únoru 2011. „Velmi často se setkáváme s tím, že romské děti jsou umísťovány do speciálních škol, na základě posudku pedagogicko-psychologické poradny, který je klasifikuje jako děti trpící lehkou mozkovou dysfunkcí. To, že jsou takto označovány v převážné většině romské děti, neuniklo ani Výboru,“ podotýká Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, která se zasedání v Ženevě osobně účastnila. Na otázku Výboru, jakým způsobem chce stát této praxi zabránit, uvedla česká delegace, že pracovníci pedagogicko-psychologické poradny budou proškoleni. Liga se domnívá, že takové školení samo o sobě nemůže být dostatečnou zárukou, že segregační praxe bude vymýcena a je přesvědčena, že změny ve školském systému musí být hlubší. Z hlavního vzdělávacího proudu ostatně nejsou vyčleňovány jen děti romské, ale i například děti cizinců nebo děti s postižením.

Chybí preventivní péče o rodiny

Členové Výboru se dále zajímali o problematiku vysokého počtu dětí v ústavní péči, byli znepokojeni zejména faktem, že se nedaří snižovat počet dětí každoročně umísťovaných do ústavů. Státní delegace pak musela odpovídat na nepříjemné otázky týkající se nedostatečného množství pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, kteří by poskytovali preventivní péči rodině, čímž by předcházeli problémům vedoucím v konečném důsledku k odebrání dítěte z rodiny a jeho umístěním do ústavní péče.
Závěrečná doporučení pro Českou republiku bude Výbor publikovat v pátek 17. června 2011 ve večerních hodinách.
Bližší informace poskytne:
Michaela Tetřevová, právnička Ligy, email: mtetrevova@llp.cz, tel. +420 724 219 796