Soudy již nebudou zbavovat lidi způsobilosti k právním úkonům

21. února 2012

Prezident České republiky včera podepsal nový Občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. ledna 2014. Nový kodex již nadále nebude umožňovat, aby soudy zbavily někoho způsobilosti k právním úkonům.

Způsobilost mohou pouze omezit, ale jen na dobu určitou a pouze v případech, pokud neexistuje jiná možnost, jak člověka podpořit. Díky nové úpravě rozhodování lidí s postižením, která se dotkne více než 30 tisíc občanů, se Česká republika zařadí mezi vyspělé evropské země.

Tvůrci Občanského zákoníku úzce spolupracovali s koalicí neziskových organizací, která byla vytvořena z iniciativy Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv. Ta upozorňovala zejména na to, že pokud má člověk problém samostatně činit právní úkony, nelze to řešit jednoduše tím, že bude zbaven kontroly nad svým životem a všechna důležitá rozhodnutí bude za něj činit někdo jiný.

Naopak, stát musí lidem poskytnout takovou podporu, kterou pro vlastní rozhodnutí potřebují. Ta by měla mít formu asistence, rady nebo tlumočení. „Dnešní systém opatrovnictví považuje lidi s postižením za pouhé ‚objekty‘, které je nutno chránit a za které musí rozhodovat jiní, nikoliv za samostatné osoby schopné mít svůj názor a také ho vyjádřit,“ říká k tomu právnička Ligy lidských práv a MDAC Zuzana Durajová. Nový občanský zákoník je podle ní naopak postaven na respektu k důstojnosti a individualitě každého člověka.

Na problémy týkající se přístupu ke způsobilosti k právním úkonům u lidí s postižením poukazoval několikrát i Ústavní soud. Ten ve svém nálezu z roku 2009 uvedl, že zbavování způsobilosti k právním úkonům je pozůstatkem „starého režimu“ a z pohledu ústavního práva „značně problematické“.

Většina zemí západní Evropy reformovala své opatrovnické systémy již v minulosti. Například v Německu nelze člověka zbavit způsobilosti k právním úkonům už od roku 1990. Změna české legislativy souvisí také zejména s ratifikací Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která jako první závazná mezinárodní smlouva zavazuje státy k tomu, aby změnila právní předpisy umožňující zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Durajová, právnička Ligy lidských práv a MDAC, zdurajova@mdac.info, 773 692 282

Barbora Rittichová, právnička Ligy lidských práv a MDAC, brittichova@mdac.info, 773 621 228