Report z třetího jednání komise pro problematiku očkování

25. listopadu 2015

Dne 3. 11. proběhlo třetí jednání na Ministerstvu zdravotnictví k problematice očkování. Původně se mělo konat v září, z důvodu malého počtu nahlášených účastníků bylo přesunuto na říjen. Říjnové jednání se taktéž nekonalo, bylo přesunuto z důvodu projednávání státního rozpočtu na začátek listopadu. Jednání se za Ligu lidských práv účastnila právnička Zuzana Candigliota. Nyní si můžete přečíst report z jednání komise. Zápisy z předchozích jednání najdete zdezde.

Před jednáním právnička Ligy Tereza Hrubá ve spolupráci s Martinou Suchánkovou ze Spolku ROZALIO připravila návrhy na jednání komise, které byly s předstihem rozeslány všem členům. Návrhy rozeslané členům komise si můžete přečíst zde. Ministerstvo vzalo naše podněty v potaz a navrhovanými tématy se komise na jednání zabývala.

Jeden z našich podnětů se týkal vyjasnění situace ohledně přístupu neočkovaných dětí k povinné předškolní docházce. Ministerstvo školství totiž v důvodové zprávě školského zákona uvádí, že pro děti bude platit očkovací povinnost i přesto, že zákon o ochraně veřejného zdraví jasně uvádí, že očkování není vyžadováno pro přístup do zařízení, do nichž je docházka povinná. Na jednání komise bylo uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví bude vycházet z dikce zákona o ochraně veřejného zdraví a očkovací povinnost pro povinný předškolní rok nebude vyžadována.

Dále nás MZ informovalo, že na chystané poradě vedení bude stanoven harmonogram legislativního procesu k připravovanému zákonu o odškodnění újmy způsobené očkováním. V prosinci by měl probíhat pracovní seminář na Ústavu pro stát a právo k tomuto připravovanému zákonu. Ministerstvo tedy zatím nepředložilo konkrétní výstupy, ale je evidentní, že na přípravě zákona pracuje.

Na jednání byl také diskutován náš podnět k problematice dočasné kontraindikace a přístupu dětí do mateřských škol. K tomuto tématu se rozpoutala zajímavá debata. Docent V. Thon uvedl, že kontraindikace, avšak také indikace, jakéhokoli výkonu v medicíně je vždy vyhodnocována pro pacienta v dané chvíli v čase, dle klinického stavu pacienta. To platí pro každý lékařský výkon, tedy i pro podání konkrétní očkovací látky. Tzn., že kontraindikace buď je, nebo není, a to vždy v daném konkrétním čase. V medicíně není nic zcela trvalého. Mělo by dostačovat potvrzení kontraindikace bez bližší specifikace. Jako příklad uvedl atopický ekzém. Na to reagovala předsedkyně České pediatrické společnosti MUDr. Šebková, že atopický ekzém je kontraindikací akutní, nikoli trvalou, ani dočasnou. Za měsíc prý je dítě „čisté“ a může být očkováno. S tímto tvrzením doktorky Šebkové docent Thon nesouhlasil.

Jak na jednání poznamenala Zuzana Candigliota, trvalou kontraindikaci je dle Ústavního soudu třeba chápat obecně jako stav bránící podání očkovací látky (tedy i dočasná kontraindikace je důvodem k výjimce a k přijetí dítěte do školky). Také upozornila na to, že ani není zřejmé, na základě jakého předpisu by orgán ochrany veřejného zdraví mohl prošetřovat důvodnost uznané kontraindikace, když to spadá do správního uvážení ředitelky mateřské školy, zda na základě dokladů dodaných rodiči výjimku uzná nebo nikoliv.

Předseda svazu pacientů Luboš Olejár upozornil na nejednotnou praxi, kdy některé školky děti přijímají i na základě dočasné kontraindikace, některé nikoliv a i on upozornil na nutnost jasnější definice, která by vedla ke sjednocení praxe.

MUDr.  Šebková navrhla, že by u stanovení dočasné kontraindikace mělo být stanoveno datum, do kdy je předpoklad, že se očkování doplní. Docent Thon i doktor Petráš s doktorkou nesouhlasili, jelikož dočasnost lze těžko předpovídat.

Vůle k úpravě zákona ani přes nejednotnou argumentaci není, členové komise se tedy shodli, že je třeba, aby byla minimálně situace dále řešena odborným metodickým pokynem., ktreý vypracuje MZ.

Diskuse nad úpravou zákona ohledně účastni pouze řádně očkovaných dětí na ozdravných pobytech  by měla pokračovat na dalším zasedání kdy by měly být předloženy argumenty pro nutnost tohoto opatření (MZ) a naopak neoprávněnost (LLP a ROZALIO).

Dalším podnětem, který jsme navrhovali, bylo školení pracovníků krajských hygienických stanic, týkající se současné legislativy a judikatury.  Dostávají se k nám totiž informace, že pracovníci poskytují informace chybné nebo nepřesné. K tomu hlavní hygienik uvedl, že tuto informaci bere jako podnět, kterým se bude zabývat, a upozornil, že se jedná o otázku metodického vedení. Docent Chlíbek se pracovníků hygienických stanic zastal s odkazem na to, že ředitelé školek a rodiče nám možná sdělují nepravdivé či zavádějící informace.

Debata pokračovala k tématu očkovacího kalendáře a námi navrhované změny schématu očkování z 3+1 na schéma 2 + 1. Dr.Petráš pro jednání připravil podklady, ze kterých vyplývá, že schéma 2 + 1 je flexibilnější s ohledem na další aplikaci vakcín. Docent Thon také doplnil, že z klinických studií vyplývá, že schéma 2 + 1 není méně účinné než 3 + 1,a  snižuje se tak riziko nežádoucích účinků dítěti je podáno menší množství vakcín s možnými NÚ. Doktor Petráš také upozornil na úsporu financí, ke které by došlo, zavedením schématu 2 + 1.

Martina Suchánková dále upozornila na praxi, kdy je dítěti aplikováno více vakcín najednou. Dle SÚKLu i SPC souběžné podávání vakcín zvyšuje riziko výskytu horečky nad 38stupnňů po podání 4. dávky u téměř každého druhého očkovaného. Docent Thon upozornil také na to, že je možné snížit množství některých méně závažných nežádoucích účinků jako teploty tím, že nebudou vakcíny podávány souběžně. MUDr.  Šebková však na obhajobu běžné praxe v dětských ordinacích argumentovala, že ve své ordinaci s tím problémy nemá a souběžné podávání SPC vakcín umožňuje .

Zuzana Candigliota navrhla, aby se vytvořil dokument pro rodiče garantovaný Ministerstvem, ve kterém budou shrnuty zásady bezpečného očkování, rizika souběžného očkování více vakcínami a možná schémata očkování. Doktorka Šebková vyzvala členy komise, ať podají své návrhy k přípravě takového dokumentu. Informace potom mohou být zveřejněny na webu České pediatrické společnosti a mohou být distribuovány rodičům i lékařům formou letáků.

Hlavní hygienik MUDr. Valenta také zodpověděl několik dotazů, které jsme ministerstvu adresovali.

První dotaz směřoval na jednání  s pojišťovnami ohledně úhrady očkování v případě, že není očkování prováděno vakcínami podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. Hlavní hygienik uvedl, že jednání již proběhlo a nyní je dle Valenty míč na straně Svazu pojišťoven.

Dále jsme se dotazovali, jak hodlá ministerstvo podpořit zavedení neinvazivního vyšetření TRECs. Hlavní hygienik uvedl, že ministerstvo tuto metodu podporuje a  bude se problematikou v budoucnu dále zabývat.

K dotazu, který se týkal syndromu ASIA, odpověděl docent Chlíbek, že to není nic nového a že faktorů, které mohou autoimunitní nemoci vyvolat, může být celá řada (např. válka v zálivu, silikonové implantáty), ale ve světě toto varování nevedlo k zastavení očkování. Také odkázal na nedávný výzkum vakcín asi na 30 tisíc dospělých v ČR, při kterém se nepotvrdilo, že by očkování vyvolávalo autoimunitní nemoci. Docent Thon upozornil na to, že pokud je tady nějaké podezření, tak je výhodnější předejít nějakým obviněním tím, že se dá méně dávek vakcín, které dokážou dosáhnout téhož cíle.

Náš poslední dotaz směřoval na rozšíření kapacit očkovacích center, které nezvládají odpovídat dotazy rodičů a pediatrů.  Martina Suchánková upozornila, že například speciální pracoviště v Motole je přehlceno. Hlavní hygienik Valenta uvedl, že by tuto službu měl zajišťovat stát, ale Státní zdravotní ústav přišel o stovky zaměstnanců. V budoucnu by měla být zavedena místa podpory zdraví, což by mohlo být podpořeno Evropskou unií. MZ si je tedy vědomo tohoto nedostatku. Pan Chlíbek upozornil, že jejich Česká vakcinologická společnost nedělá nic jiného, než odpovídá dotazy lékařů, ale zvažují i poradnu pro rodiče. Z pohledu Ligy lidských práv ovšem nejde o nezávislé poradenství s ohledem na známé propojení mezi ČVS a výrobci vakcín (viz analýza LLP).

Další jednání komise by se mělo uskutečnit v lednu. Někteří členové komise, včetně právničky Ligy lidských práv Terezy Hrubé budou přizváni na jednání Národní imunizační komise, které by mělo proběhnout 27. 11. . Zde by se měla projednávat aktuální podoba vyhlášky, nás zajímá především zvolení očkovacího schématu 3+1 nebo 2+1.

Na lednovém zasedání budeme chtít prodiskutovat problematiku povinného očkování proti hepatitidě typu B. Pokud máte i vy námět, kterým by se měla podle vás komise zabývat, můžete jej zaslat právničce Ligy lidských práv Tereza Hrubé na e-mail tereza.hruba @llp.cz. Vaše náměty můžeme navrhnout k projednání na komisi.

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo ze zasedání komise zápis, který si můžete přečíst zde. V mnoha bodech jsme s ním ale nesouhlasili. Naše připomínky k tomuto zápisu naleznete zde.

Naše návrhy adresované členům komise naleznete zde.