Metodologie a lidská práva: jak postupovat při hodnocení dodržování lidských práv

Cílem metodologie je vytvořit návod pro komplexní hodnocení (ne)dodržování lidských práv ze strany státu, na jehož základě lze identifikovat chronické a systémové problémy v této oblasti. Metodologie představuje tři základní přístupy, jak lze objektivním a transparentním způsobem měřit dodržování lidských práv. Poznatky získané na základě jejich aplikace by měly vytvořit předpoklady pro prosazování lidských práv a s nimi souvisejících závazků státu právními nástroji.

Metodologie by tak měla přispět k propojení teoretického světa (konceptu lidských práv) se světem empirických dat (proměnných prokazujících porušení), aby lidská práva zakotvená v mezinárodních úmluvách nebyla jen prázdnými deklaracemi. Metodologie je určena především právníkům, ale věříme, že zájem může vzbudit i u neprávníků, například sociologů nebo politologů hledajících způsob, jak využívat dostupná data k prosazování dodržování lidských práv v naší společnosti.

Download [PDF, 1.6 MB]