Soud rodičům odebral děti kvůli špatné sociální situaci. To je příklad špatné praxe, tvrdí právníci Ligy

Září 2011

Počátkem července 2010 Ligu kontaktovala sociální pracovnice organizace SOZE, že její klientce byly odebrány děti na základě předběžného opatření. To bylo nařízeno z důvodu špatné bytové a sociální situace rodičů nezletilých. Orgán sociálně-právní ochrany dětí byl zároveň toho názoru, že matka není schopna zajistit řádnou péči o děti. Jednalo se o čtyřletého syna a jeho polorodou sestru, kterém bylo v té době již čtrnáct let. Právníci Ligy se v tomto případu ujali zastupování matky.

Řízení v první instanci dopadlo nařízením ústavní výchovy obou nezletilých dětí.

Liga se proti oběma rozsudkům odvolala zejména s argumentem, že špatné materiální podmínky nemohou být důvodem pro nařízení ústavní výchovy. Pro takovýto zásah do lidských práv dětí a rodičů je třeba splnění přísnějších podmínek, kdy výchova a vývoj dětí musejí být vážně narušeny či ohroženy, tedy pouze v těch nejzávažnějších případech. Tento názor vychází z ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také Stanoviska Nejvyššího soudu ČR.

V průběhu řízení bylo rovněž navrženo vypracování znaleckého posudku na způsobilost rodičů vychovávat děti, jelikož manžel klientky utrpěl v posledních letech několikrát mozkovou příhodu. Matka byla dle posudku shledána nevhodnou pro péči o děti zejména vzhledem k nedostačujícím výchovným schopnostem způsobených závažnou nemocí, na kterou musí brát utlumující léky. Otec pak není schopen sám díky své nemoci péče o dítě, byl by toho schopen s pomocí příbuzných. Zejména nezletilý syn potřebuje speciální přístup vzhledem ke svému ADHD (hyperaktivita) a logopedickým vadám. Posudek tedy navrhoval svěřit obě děti do péče otce (rodiče v mezidobí spolu již nežili).

Tato varianta se bohužel ukázala neprůchodnou, jelikož otec byl biologickým rodičem pouze pro nezletilého syna, a navíc rodina otce odmítla pečovat o jeho nevlastní dceru. Ta se rovněž vyjádřila před soudem, že preferuje dětský domov před péčí matky.

Závěrečný rozsudek vynesl soud v září 2011, kdy nezletilého chlapce svěřil do péče otce. Nezletilou dívku ponechal v ústavní péči.

Proč se Liga případem zabývala

Tento případ byl ukázkovým příkladem špatné praxe v České republice, kdy děti jsou odebrány rodičům z důvodu špatné bytové a sociální situace, která zde v konkrétním případě byla způsobena nečekanou nemocí otce, který byl současně jediným živitelem rodiny. Vzhledem k dlouhodobě kritizovaným počtům dětí v českých ústavech, kdy mnohé z nich jsou sem umístěny pouze z důvodu, že rodiče je nejsou schopni materiálně zabezpečit, je zapotřebí posílit preventivní sociální práci s těmito rodinami. Naproti tomu represe v podobě odebírání dětí do ústavní péče nepřináší očekávané výsledky. V tomto případě vedla k rozchodu rodičů, psychické nestabilitě nezletilého chlapce a jeho výchovným problémům v dětském domově.